PLNA

بازنگری استراتژی های پیشگیری از خودکشی: 10 سال بررسی سیستماتیک

مراحل تدوین یک استراتژی جامع پیش‌گیری از خودکشی: یک …

پیشگیری از این آسیب نیازمند یک طرح جهانی به همراه استراتژیهای ملّی و اقدامات محلی است. … ضرورت تدوین استراتژی ملی پیشگیری از خودکشی را در قالب 10 مزیت در سال … این سند بر لزوم همکاریهای بین بخشی، تبیین اهداف چند سطحی، نظارت و بررسی … of multilevel suicide prevention strategies: a review of systematic reviews.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﺳﻮزی – مجله اصول بهداشت …

درﺻﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﺳﻮزی ﺑﻮده اﺳﺖ … ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص … ی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﯽ … ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن دارای ﯾﮑـﯽ. از ﺑــﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧــﺮخ ﻫــﺎی ﺧﻮدﺳــﻮزی در … 10. ، 11. ). 12. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ. 4/28 %. از ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳـﻮﺧﺘﮕﯽ در اﺳـﺘﺎن. ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮﺳﻂ … اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻈﻤﯽ. 7.

1- Sharifi.Summer – مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

ﻤﺎران ﻧﻮروﺗﯿﮏ ﺑﺎ روش ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺎ ﻣـﺪل ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﺷـﮑﻞ … ﻫــﺎي. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣـﺪه از اﺟـﺮا. ي. اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ در ﺑـﺎزﻧﮕﺮي و اﺻـﻼح آن. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. روش … ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ) ﻧﻤﺎﯾﻪ. ﺷـﺪه در ﺑﺎﻧـﮏ. ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﻣـﺪﻻﯾﻦ. 2. و. اﻟﺰوﯾﺮ. 3. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﻮاردي ﮐﻪ … در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑـﺎﻻي. 18. ﺳﺎل. را ﺑﺮاي. ﭼﻨﺪ اﺧـﺘﻼل ﺷـﺎﯾﻊ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ. 8/ …

Systematic Review of Researches on Suicide and Suicide …

10. در. ﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ در ﺳـﺎل اﺳـﺖ. (. اﺣﻤـﺪي و ﺣـﺎﺟﻲ. اﺣﻤﺪي، . )1379. ﺧﻮدﻛﺸﻲ در اﻳﺮان از. ﺑﻴـﺸﺘﺮ … ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠـﻮم اﻋـﺼﺎب و روان. 1. در ﺳـﺎل. 1384. ﺛﺒـﺖ. و. ﺑﺎزﻧﮕﺮي. ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه. در. …

برنامه استراتژیک – بیمارستان روانپزشکی رازی – دانشگاه …

برنامه استراتژیک مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال … تهدیدها با مشارکت اعضای تیم مدیریت ارشد اجرایی بازنگری و نقطه استراتژیک جدید … تخصصی بیمارستانی، درمان و توانبخشی بیماران روانی جامعه، جهت ارائه خدمات … دسترسی به کتابخانه مجهز. 10. 32. 4. 8. امکانات و مکان های ورزشی جهت بیماران و … پرخاشگری و خودکشی.

ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در اﻣﺮ اﻋﺘﻴﺎد در دﻧﻴﺎ … ﭼﻨﺎن. ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻣـﻮاد در. 10. ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر … ﺣﺘﻲ ﺧﻮدﻛﺸﻲ. ﺳﻮءﻇﻦ، ا. ) ﺨﺼﻴﺖ، ﻣﺴﺦ واﻗﻌﻴﺖ، ﺧﻄﺎي ﺣﺴﻲ، ﺣﺲ. آﻣﻴﺰي ﺑﻪ ﺻـﻮرت. ن ﺻﺪاﻫﺎ، دﻳﺪن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎ … اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻋﺒﺎرت. اﻧﺪ از. : ﺸﺎده ﻣﻮارد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف و ﻟﺰوم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ … ﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

سند استانی پيشگيري و کنترل بيماري هاي غير واگير و …

کمیته استانی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر. 10. تفاهم نامه همکاری بین … در این سند ملی، استراتژی های مشخص پیشگیری و کنترل … سال های مورد بررسی، کشور ایران از نظر عامل تغذیه و فعالیت فیزیکی کم و … *به روزرسانی و بازنگری و … مستمر بین حوزه درمان و حوزه دارو و همچنین برنامه ریزی سیستماتیک در خصوص.

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf …

مقالات ترجمه شده رایگان رشته های مدیریت (مالی و بازرگانی، mba، صنعتی، دولتی، آموزشی، … از آن · داده های بزرگ در یک زمینه HR: بررسی آمادگی تغییر سازمانی، نگرش ها و رفتارهای کارمندان … مرز و تکامل تئوری مدیریت استراتژیک: تحلیل سیستماتیک مدیریت مجله مدیریت … لیست کل ترجمه های رایگان بازاریابی بر اساس سال انتشار.

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮددرﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ………1 – دانشگاه علوم پزشکی …

ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل. 1384 … 10. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ زاﻫﺪان. اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری. رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ … روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺆﺛ … ﺎﻋﯽ و اﻋﺘﯿﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗﻮﺟﻪ … ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

HSR اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ 1 . ﻫﺎ

1. ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ … رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه … ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻮدﻛﺸﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ … ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ.

Journal Archive – Articles

1) … اثربخشی برنامه آموزشی پیشگیری از خودکشی مبتنی بر SOS بر کاهش افکار خودکشی و افسردگی دختران … موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در ایران: مرور سیستماتیک … بررسی تأثیر استراتژی‌های ذخیره انرژی بر خستگی مرتبط با سرطان در مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی …

راهنماي عمومي پيشگيري از خودكشي (براي متخصصان و …

هاي كليدي در پيشگيري از خودكشي. ➢. سطوح مداخله. استراتژي. هاي پيشگيري از خودكشي. مي. تواند. بر. اساس. جمعيت. مورد نظر. در يكي از. سه سطح. استراتژي. قرار.

میزان بروز خودکشی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ یک مطالعه …

۱۳۸۰. انجام شد. به این منظور با جستجو در بانک های …

خودکشی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای اطلاع از روش های جلوگیری از خودکشی، پیشگیری از خودکشی را ببینید. … تخمین زده می‌شود که هر سال ۱۰ تا ۲۰ میلیون اقدام به خودکشی غیرکشنده رخ می‌دهد. اقدام به …

تعیین عوامل مرتبط با انگیزه اقدام به خودکشی در ایران – مجله …

Szanto K, Waern M: A systematic review of social factors.

ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ

. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺴ … ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﻮدﮐﺸﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮاي … ﻮدن روش ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ … اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد، اﯾﻦ ﻃﺮح را. دوﺑﺎره. ﺑﺎزﻧﮕﺮي. ﮐﻨﯿﺪ . ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر